Informacje - regulaminy

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące na terenie Pływalni Miejskiej Atlantis

REGULAMIN OGÓLNY DLA KLIENTÓW PŁYWALNI MIEJSKIEJ ATLANTIS

 1. Pływalnia Miejska ATLANTIS jest Zakładem Budżetowym w Poznaniu, os. St. Batorego 101.
 2. Pływalnia czynna jest w dni powszednie od 6:00 do 22:30, w soboty, niedziele i święta od 7:00 do 22:00.
 3. Zajęcia na Pływalni odbywają się wyłącznie w obecności ratowników, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo.
 4. Klienci Pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawiania tam okryć wierzchnich oraz obuwia.
 5. Klienci Pływalni zobowiązani są do korzystania ze specjalnie zabudowanych kabin w przebieralniach.
 6. Osoby udające się na basen powinny posiadać czyste obuwie plażowe z tworzywa.
 7. Osoby udające się na salę ćwiczeń kondycyjnych powinny posiadać obuwie sportowe.
 8. Obuwie plażowe należy pozostawić w przebieralni i na boso udać się pod prysznice, a następnie na halę basenową.
 9. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących.
 10. Przed wyjściem na halę basenu należy obowiązkowo obmyć stopy środkiem dezynfekującym, przechodząc przez zbiornik znajdującym się przy wejściu na halę basenową.
 11. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy (dla mężczyzn krótkie kąpielówki bez kieszeni).
 12. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.
 13. Z Pływalni nie wolno korzystać osobom:
  • chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel itp.),
  • uczulonym na środki odkażające,
  • z chorobami skóry (grzybica, brodawczak egzema, liszaje itp.) i niezagojonymi ranami.
  • z chorobami układu wydalania,
  • dzieciom do lat 10 bez opieki osób pełnoletnich,
  • nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających.
  • Kierownictwu Pływalni i obsłudze przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi traktowana będzie, jako przyznanie, że osoba ta znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka, co skutkować będzie wydaleniem z Pływalni.
 14. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z Pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 15. Za przedmioty wartościowe pozostawione w przebieralni i w szafkach Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Na terenie Pływalni kategorycznie zabrania się:
  • zakładania i zdejmowania odzieży kąpielowej w innych miejscach niż specjalnie kabiny w przebieralniach.
  • biegania po hali basenu,
  • używania sprzętu z elementami szklanymi i kosmetyków w szklanych opakowaniach,
  • posiadania w wodzie ostrych elementów (zegarki, biżuteria itp.),
  • skoków do wody bez nadzoru ratownika,
  • jedzenia oraz żucia gumy na hali basenowej, w szatniach i na widowni,
  • palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,
  • wnoszenia i picia alkoholu,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
  • pozostawiania małych dzieci bez opieki.
  • wnoszenia toreb, plecaków i odzieży innej niż stroje pływackie ( akcesoria pływackie ).
 17. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody.
 18. Po wyjściu z basenu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek readaptacyjny.
 19. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.
 20. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 21. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia paska wejściowego z kluczykiem do szafki w szatni, pobiera się opłatę 60 zł.
 22. Klienci nauczający pływania zobowiązani są do wykupienia specjalnego biletu instruktorskiego. Koszt biletu instruktorskiego - zgodnie z cennikiem pływalni.
 23. Zabrania się prowadzenia grupowej nauki pływania bez zgody Dyrektora pływalni.
 24. Wszyscy znajdujący się na terenie Pływalni muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 25. Naruszający porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwani z obiektu.

REGULAMIN DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP

 1. Uczestnicy zorganizowanych grup zorganizowanych mają obowiązek stosowania się do regulaminu ogólnego pływalni.
 2. Wychowawcy i opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru uczniom znajdującym się pod ich opieką.
 3. Grupa korzystająca z Pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.
 4. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 5. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika i basenu rekreacyjnego. Korzystanie z innych basenów oraz zjeżdżalni może mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych i ratownika.
 6. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z atrakcji pływalni.
 7. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 8. Opiekunowie grup wchodzą na basen bezpłatnie.
 9. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy.
 10. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.
 11. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  • przyprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
  • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków z kluczami dla członków grupy,
  • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami,
  • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
  • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
  • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, a w szczególności miejsc intymnych,
  • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do hali basenowej,
  • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz przekazanie grupy instruktorowi, jeżeli opiekun sam nie prowadzi zajęć ze swoją grupą.
  • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
  • wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego po zakończeniu zajęć,
  • po upływie wyznaczonego na zajęcia czasu zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami,
  • sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
  • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
  • dopilnowanie starannego wytarcia się i wysuszenia włosów przez podopiecznych,
  • zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie Pływalni,
  • wyprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni.
 12. Z Pływalni nie mogą korzystać osoby z chorobami skóry, układu wydalniczego, przeziębione, zakatarzone oraz ze świeżymi śladami po skaleczeniach.
 13. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na Pływalnię.
 14. Członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy, instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminowi ogólnemu Pływalni wywieszonemu w holu głównym.

REGULAMIN REZERWACJI PŁYWALNI

 1. Rezerwacje przyjmujemy tylko dla grup co najmniej 10-osobowych.
 2. Procedura dokonywania rezerwacji dla grup zorganizowanych.
  1. Ustalenie wolnego terminu oraz wstępnej rezerwacji pływalni można dokonać:
   • mailowo wysyłając zamówienie na adres biuro@atlantis-plywalnia.pl
   • faksem wysyłając zamówienie na numer 61 827 60 78
   • telefonicznie pod numerem 61 827 60 76 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30
   • osobiście w administracji pok. 26 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30
  2. Aby dokonać właściwej rezerwacji należy wcześniej ustalić wolny termin, wypełnić druk zlecenia rezerwacji pływalni dla grupy zorganizowanej i przesłać zlecenie e-mailem na adres biuro@plywalnia.atlantis.pl lub faksem nr 61 827 60 78.
 3. Realizacja rezerwacji
  1. Opiekun/-owie sporządzają listę uczestników i przekazują ją kasjerowi.
  2. Przed wejściem na halę basenową opiekun/-owie zapoznają się z obowiązującymi regulaminami oraz:
   • składają pisemne oświadczenie (do pobrania poniżej) o zapoznaniu się i przestrzeganiu obowiązujących regulaminów;
   • oświadczają, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do udziału uczestników grupy zorganizowanej w zajęciach (oświadczenie podpisują wszyscy opiekunowie grupy);
   • wprowadzają grupę na pływalnię.
  3. Na 15 uczestników w wieku szkolnym lub na 10 uczestników w wieku przedszkolnym przypada jeden opiekun (wejście bezpłatne); dodatkowi opiekunowie płacą za wejście zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 4. Załączniki:
  1. Wzór zlecenia rezerwacji pływalnipobierzpobierz
  2. Wzór oświadczenia zapoznania się z regulaminami pływalnipobierzpobierz

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Korzystanie z sauny w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
 2. Przed wejściem do sauny ciało należy osuszyć ręcznikiem.
 3. W saunie należy siedzieć lub leżeć na ławkach na własnym suchym ręczniku.
 4. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach i zegarkach.
 5. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 6. Sauny nie mogą korzystać osoby:
  • chore na serce,
  • z nadciśnieniem, po udarach,
  • z chorobami naczyń krwionośnych,
  • ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,
  • z gorączką,
  • chore na tarczycę,
  • w ciąży,
  • chore na padaczkę (epilepsję),
  • dzieci do lat 10.
 7. Najkorzystniejsza temperatura dla ciała to 70-90°C.
 8. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek.
 9. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając dla siebie odpowiednią temperaturę wody.
 10. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.

 11. UWAGA!  Z sauny można korzystać tylko na własną odpowiedzialność.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SOLARIUM

Osoby korzystające z solarium dokonują zabiegu na własne ryzyko i odpowiedzialność, i są zobowiązane do zapoznania się z treścią poniższego regulaminu oraz przestrzegania wymienionych w nim zasad.

 1. Z solarium mogą korzystać osoby pełnoletnie lub młodzież od 16 roku życia.
 2. Z solarium nie mogą korzystać osoby:
  • znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • ze stanami chorobowymi, ranami lub innymi przyczynami uniemożliwiającymi opalanie.
 3. Przed opalaniem należy usunąć wszelkie kosmetyki i zdjąć biżuterię.
 4. Na początku serii naświetlań wrażliwe części ciała należy osłonić po w połowie czasu naświetlania.
 5. W trakcie naświetlania zaleca się stosowanie okularów ochronnych.
 6. Z solarium nie powinny korzystać osoby:
  • z chorobami układu krążenia (nadciśnienie, choroby serca, zaburzenia krążenia),
  • po przebytych chorobach serca,
  • chore na epilepsje (padaczkę),
  • z chorobami tarczycy,
  • chore na cukrzycę,
  • zażywające antybiotyki, sulfonamidy lub inne lekarstwa obniżające odporność na promieniowanie UV,
  • z chorobami skóry, posiadającym znamiona lub zmiany barwnikowe i ze skłonnością do przebarwień skóry,
  • po zabiegach operacyjnych lub chirurgii plastycznej,
  • z pierwszym typem skóry (wrażliwa jasna karnacja),
  • kobiety w ciąży (bez kontroli lub konsultacji lekarza),
  • z uczuleniem na promienie UV,
  • po naświetlaniu promieniami RTG.
 7. Osoba korzystająca z solarium w przypadku pogorszenia się samopoczucia lub zasłabnięcia zobowiązana jest niezwłocznie przerwać zabieg i w razie potrzeby powiadomić o tym pracowników pływalni.
 8. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane dla zdrowia skutki będące efektem nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 1. Korzystający z Pływalni ATLANTIS mogą regulować koszty pobytu karnetem mającym wartość, cenę i okres ważności, zgodne z cennikiem pływalni.
 2. Karnet upoważnia okaziciela do korzystania z atrakcji pływalni ATLANTIS (poza fitnessem i kawiarnią).
 3. Karnet upoważnia nabywcę do rabatu na usługi pływalni zgodnie z cennikiem karnetów.
 4. Nabywca karnetu zobowiązuje się wykorzystać zgromadzone na karnecie w okresie ważności karnetu.
 5. Środki niewykorzystane w okresie ważności karnetu, zostają dopisane do kwoty przedłużającej jego ważność na następne.
 6. Przedłużenie o którym mowa w punkcie 3 może zostać dokonane w jedynie w okresie 3 miesięcy od daty utraty ważności karnetu.
 7. Z wejścia na karnet może korzystać jedna lub maksymalnie 4 osoby. W razie wystąpienia braku środków na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką.
 8. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany proporcjonalnie do ilości dni przestoju.
 9. Wykorzystanie karnetu jest możliwe w dniach i godzinach otwarcia Pływalni z wyłączeniem godzin zarezerwowanych dla grup zorganizowanych.
 10. W przypadku zagubienia karnetu możliwe jest wystawienie duplikatu - nie przysługuje zwrot pieniędzy.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni w zamian za żeton.
 2. Obuwie należy włożyć do plastikowego worka, który można otrzymać w szatni.
 3. Za pozostawione w odzieży wartościowe przedmioty (np.: pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe, zegarki itp.) Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Odzież i obuwie pozostawione w szatni wydaje się tylko i wyłącznie na podstawie okazanego żetonu.
 5. W razie zgubienia żetonu należy okazać dowód osobisty lub inny dokument w celu spisania protokołu wydania odzieży przez szatniarza oraz uiścić opłatę w wysokości 60 zł za zgubiony żeton.
 6. Szatnia jest obowiązkowa i bezpłatna.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WI-FI

 1. Właścicielem sieci HotSpot Wi-Fi jest Pływalnia Miejska Atlantis.
 2. Dostęp do sieci jest możliwy na obszarze zasięgu radiowego punktów dostępowych.
 3. Zakres usług Internetowych dostępnych w sieci może być ograniczony.
 4. W celu zalogowania się do sieci użytkownik musi podać i potwierdzić swój adres e-mail.
 5. Bezpieczeństwo użytkowania sieci jest na poziomie wynikającym z możliwości technologii Wi-Fi.
 6. Nie zaleca się dokonywania transakcji finansowych za pośrednictwem sieci.
 7. Od chwili zalogowania do sieci użytkownik jest zobowiązany do:
  • niewykorzystywania sieci do działań niezgodnych z prawem.
  • nieprzesyłania i udostępniania treści, które są prawnie zabronione lub stanowią przedmiot ochrony własności intelektualnej nie należących do użytkownika.
  • nieprzesyłania i nieudostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste.
  • niewykorzystywania dostępu w celu rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (spamu).
  • nieudostępniania lub pobierania z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) oraz materiałów o charakterze pornograficznych.
  • niekorzystania z aplikacji typu P2P (Torrent, eMule itp.).
 8. Użytkownik może zostać odłączony od Internetu za działania niezgodne punktem 6 regulaminu lub działania zagrażające bezpieczeństwu sieci.
 9. W szczególności zabronione jest:
  • usiłowanie uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony
   (zmian adresów IP serwera DHCP, tunelowania połączeń, przechwytywania pakietów itp.).
  • próba ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym oraz podejmowanie jakichkolwiek działań potencjalnie niebezpiecznych dla funkcjonowania sieci.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego urządzenia przed niepowołanym dostępem
  z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.
 11. Pływalnia Miejska Atlantis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące wyniknąć z użytkowania sieci Wi-Fi.
 12. Pływalnia Miejska Atlantis nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie konfiguracji sprzętu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą.
 13. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za działania niezgodne z jego postanowieniami.

REGULAMIN PARKINGU PŁYWALNI MIEJSKIEJ ATLANTIS

§1 Postanowienia wstępne

 1. Parking Pływalni Miejskiej Atlantis jest płatny i niestrzeżony, czynny całą dobę.
 2. Ilość miejsc jest ograniczona.
 3. Parking przeznaczony jest dla klientów Pływalni Miejskiej Atlantis w Poznaniu.
 4. Pływalnia Miejska Atlantis nie odpowiada za brak miejsc na parkingu.

§2 Zasady korzystania

 1. Klienci Pływalni Miejskiej Atlantis są zwolnieni z opłat za czas pobytu ich pojazdów na parkingu.
 2. Wyjazd z parkingu pojazdu przebywającego na terenie parkingu do 3 godzin (czas wolny) jest możliwy po zrabatowaniu biletu wjazdowego w kasie basenowej lub specjalnym rabatowniku i umieszczeniu biletu w bileterce.
 3. Po przekroczeniu czasu wolnego (3 godzin) rabatowanie biletu będzie możliwe jedynie w kasie pływalni.
 4. Rabatowanie biletu można dokonać w specjalnym urządzeniu - rabatowniku, lub w kasie pływalni.
 5. Rabatownik jest zlokalizowany przy kasie pływalni.
 6. Od osób korzystających z parkingu, lecz nie będących klientami Pływalni Miejskiej Atlantis pobierana będzie opłata według cennika pływalni.
 7. Płatności o której mowa można dokonać bilonem w automatycznej kasie usytuowanej przed wejściem głównym do obiektu lub w kasie pływalni.

§3 Rozliczenie korzystania z parkingu

 1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z cennikiem za każdą rozpoczętą godzinę parkwania.
 2. Po dokonaniu opłaty klient ma 20 min. na dojście do zaparkowanego pojazdu i opuszczenie parkingu.
 3. Po przekroczeniu tego czasu należy dokonać pełnej opłaty w kasie parkingowej za cały okres postoju.
 4. Oplata za parkowanie naliczana jest po 20 minutach od momentu wjazdu na parking, przy czym naliczenie opłat obejmuje okres od momentu wjazdu na parking do momentu rozliczenia pobytu na parkingu.
 5. Pojazd może zostać zabrany z parkingu tylko po dokonaniu wymaganych opłat lub rabatowaniu biletu.
 6. Maksymalny czas postoju wynika z posiadanego biletu lub karty wjazdowej przedłużony o 20 minut na dojście do zaparkowanego pojazdu i opuszczenie parkingu.
 7. W przypadku utraty biletu parkingowego lub karty wjazdowej oplata przy wyjeździe wynosi 20 zł za każdy dzień postoju bez ważnego biletu. Należy jej dokonać w kasach basenowych w godzinach pracy basenu. Wyjazd możliwy jest po zgłoszeniu się do Ochrony Obiektu i okazaniu stosownych dokumentów pojazdu oraz dowodu opłaty za miejsce parkingowe.

§4 Przepisy porządkowe i bezpieczeństwa

 1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego:
 2. Na terenie parkingu wolno poruszać się pojazdem z prędkością do 5km/godz.
 3. Na terenie parkingu należy stosować się do oznakowań poziomych I pionowych.
 4. Na terenie parkingu zabronione jest:
  • zatrzymywanie się na drogach dojazdowych l pożarowych,
  • palenie i używanie otwartego ognia,
  • magazynowanie paliw, substancji niebezpiecznych oraz pustych pojemników po nich,
  • parkowania na miejscach oznaczonych tablicami "Pracownicze miejsce parkowania".

REGULAMIN AKTYWNOŚCI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W związku z prowadzeniem przez PŁYWALNIĘ MIEJSKĄ ATLANTIS aktywności w serwisach mediów społecznościowych, wprowadza się następujące zasady dotyczące polityki komunikowania w mediach społecznościowych:

§1

Zasady ogólne:

 1. Każda osoba korzystająca z profili, stron, portali Pływalni Miejskiej Atlantis w mediach społecznościowych wyraża zgodę na przestrzeganie zasad ujętych w „Polityce Pływalni Miejskiej Atlantis dotyczącej komunikowania w mediach społecznościowych”, zwanej dalej "Polityką";
 2. Pływalnia Miejska Atlantis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i niefunkcjonalności, jakie mogą występować – z przyczyn niezależnych od Pływalni Miejskiej Atlantis w kanałach mediów społecznościowych i nie gwarantuje, że serwisy te będą działać nieprzerwanie, trwale i będą wolne od błędów.

§2

Zasady dotyczące komunikowania i komentowania:

 1. wiadomości, posty oraz komentarze naruszające którykolwiek z poniższych punktów są niedozwolone we wszystkich kanałach społecznościowych Pływalni Miejskiej Atlantis i mogą podlegać usunięciu bądź ograniczeniu widoczności, w szczególności:
  • wiadomości, posty, informacje i komentarze dyskryminujące ze względu na rasę, pochodzenie, wiek, religię czy płeć,
  • wiadomości, posty, informacje i komentarze zawierające treści obsceniczne, pornograficzne, groźby lub nawołujące do przemocy,
  • wiadomości, posty, informacje i komentarze zachęcające do działalności sprzecznej z obecnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • wiadomości, posty, informacje i komentarze, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  • wiadomości, posty, informacje i komentarze promujące lub reklamujące usługi lub wydarzenia komercyjne oraz niekomercyjne, z wyjątkiem uznanych za istotne z perspektywy Strategii Promocji Pływalni Miejskiej Atlantis lub Marki Poznań,
  • wiadomości, posty, informacje i komentarze o charakterze agitacji politycznej,
  • wiadomości, posty, informacje i komentarze naruszające własność intelektualną i majątkową,
  • wiadomości, posty, informacje i komentarze niezwiązane z tematem postu;
 2. profile autorów szczególnie wulgarnych lub nienawistnych komentarzy oraz osób nagminnie łamiących zasady Polityki mogą zostać permanentnie zablokowane, a oni sami wykluczeni z możliwości aktywnego uczestnictwa w kanałach mediów społecznościowych Pływalni Miejskiej Atlantis.

§3

Zasady spójnej polityki Pływalni Miejskiej Atlantis dotyczącej komunikowania w mediach społecznościowych:

 1. wszystkie kanały mediów społecznościowych Pływalni Miejskiej Atlantis, są administrowane przez administratora kanałów mediów społecznościowych Pływalni Miejskiej Atlantis;
 2. tworzenie dodatkowych kanałów komunikacji Pływalni Miejskiej Atlantis w mediach społecznościowych, w tym w szczególności jego wydarzeń, imprez kulturalnych, projektów, wymaga uprzednio uzyskania zgody administratora kanałów mediów społecznościowych Pływalni Miejskiej Atlantis lub Biura Promocji Miasta Poznania;
 3. w przypadku niezastosowania się do obowiązku wyrażonego w pkt 2 niniejszego paragrafu Pływalnia Miejska Atlantis może domagać się zamknięcia lub zamknąć profile utworzone w mediach społecznościowych z naruszeniem tego obowiązku;
 4. wszystkie istniejące w chwili przyjęcia Polityki kanały komunikacji Pływalni Miejskiej Atlantis w mediach społecznościowych, muszą stosować się do zasad określonych w Polityce;
 5. komunikacja wszystkich kanałów mediów społecznościowych powinna być ukierunkowana na promocję zgodną ze strategią promocji Pływalni Miejskiej Atlantis oraz Strategią Promocji Miasta Poznania;
 6. Administrator kanałów mediów społecznościowych Pływalni Miejskiej Atlantis odpowiada za jakość treści komunikowanych w kanałach mediów społecznościowych wymienionych w § 1 pkt 1 oraz za przestrzeganie Polityki;
 7. osoby reprezentujące Pływalnię Miejską Atlantis za pośrednictwem mediów społecznościowych muszą stosować się adekwatnie do postanowień Polityki;
 8. Administrator kanałów mediów społecznościowych Pływalni Miejskiej Atlantis zastrzegają sobie prawo do usunięcia wszelkich treści, które naruszają Politykę oraz obowiązujące przepisy prawa;

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH DO DEPOZYTU

 1. Na czas korzystania z usług Pływalnia Miejskiej Atlantis zaleca się pozostawienie przez Klienta rzeczy wartościowych na przechowanie w depozycie, znajdującym się w korytarzu z suszarkami za przebieralnią męską w budynku Pływalni Miejskiej Atlantis.
 2. Szafka depozytowa jest monitorowana.
 3. Rzeczami wartościowymi są przede wszystkim przedmioty o znacznej wartości, przedmioty dające dostęp do przedmiotów wartościowych oraz dokumenty.
 4. Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności:
  • pieniądze krajowe,
  • pieniądze zagraniczne i złote monety,
  • kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie,
  • zagraniczne papiery wartościowe,
  • krajowe papiery wartościowe,
  • aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe i inne przedmioty, których wartość przekracza 200 zł.,
  • przedmioty mające wartość naukową, artystyczną, pamiątkową itp.,
  • biżuteria, wyroby jubilerskie,
  • przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych (np. klucze do lokali, kluczyki od samochodów i innych pojazdów).
 5. Rzeczy wartościowe po oddaniu do depozytu przechowywane są w monitorowanej zamykanej szafce zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
 6. Za rzeczy niezłożone do depozytu, które nie są przedmiotami zazwyczaj wnoszonymi przez osoby korzystające z usług kąpielowych lub innych usług rekreacyjno-sportowych, Pływalnia Miejska Atlantis, nie ponosi odpowiedzialności, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Pływalni Miejskiej Atlantis lub pracownika w niej zatrudnionej.
 7. Osobami uprawnionymi do wydawania kluczy do depozytu są sprzedawcy (pracownicy kasy pływalni).

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI PŁYWALNI MIEJSKIEJ ATLANTIS

 1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia.
 2. Na podeście za elementem startowym ustawia się tylko jedna osoba.
 3. Ze zjeżdżalni można korzystać tylko i wyłącznie gdy płynie w niej woda.
 4. Korzystający ze zjeżdżalni zobowiązany jest do stosowania się do sygnalizacji świetlnej:
  • kolor zielony - oznacza prawo zjazdu,
  • kolor czerwony – oznacza bezwzględny zakaz zjazdu.
 5. Po zapaleniu się koloru zielonego należy
  • spokojnie wejść na odcinek startowy,
  • schylić się i przemieścić się do przodu – wchodząc do rury,
  • zająć właściwą pozycję tj. usiąść przodem w kierunku jazdy (nogami w kierunku jazdy - najlepiej w siadzie prostym),
  • w trakcie zjazdu - nogi powinny być złączone – nie należy nóg krzyżować,
  • niedopuszczalne jest przerywanie zjazdu i zatrzymywanie się w rurze,
  • przez cały czas zjazdu należy obserwować przestrzeń przed sobą,
  • w przypadku zagrożeń, spotkania z innym korzystającym – należy przyhamować w celu uniknięcia zderzenia.
 6. Po wypadnięciu do lądowiska zjeżdżalni (niecki basenowej zjeżdżalni) – należy tę przestrzeń niezwłocznie opuścić.
 7. W wypadku zauważenia usterek, stwierdzenia zagrożeń – należy o nich poinformować ratownika. Zgłoszenie to, powinno być dokonane niezwłocznie po opuszczenie niecki basenowej zjeżdżalni.

Czynności zabronione:

 1. Uruchamianie zjeżdżalni jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia lub stan techniczny jest nieprawidłowy.
 2. Wyłączanie dopływu wody w trakcie ślizgu osób.
 3. Dokonywanie ślizgów bez dopływu wody.
 4. Pozostawiać zjeżdżalnię bez nadzoru.
 5. Dopuszczać do nadzoru osoby nieupoważnione.
 6. Stosować niebezpieczne metody pracy stwarzające zagrożenia dla siebie i osób postronnych.
 7. Biegania i popychania się przy w przestrzeniach związanych ze zjeżdżalnią (schody doprowadzające, podest startowy, wlot i wylot, niecka zjeżdżalni.
 8. Wbiegania na ślizg celem przypieczenia tempa zjazdu.
 9. Zjeżdżania w grupach.
 10. Zjeżdżania w pozycjach innych niż określone w regulaminie zjeżdżalni.
 11. Korzystania przez osoby młodsze niż 8 lat.
 12. Chodzenia po konstrukcji nośnej.
 13. Poruszani się wewnątrz rury zjazdowej pod prąd ( tj. z dołu do góry).
 14. Zjeżdżania z jakimkolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie ( butelki, klucze, breloki, aparaty słuchowe i inne).
 15. Korzystania i przebywania w otoczeniu zjeżdżalni przez osoby nietrzeźwe.

Copyright © 2012-2019